मराठा आरमार उभारणाऱ्या या वीराचे नाव ऐकूनच इंग्रज, पोर्तुगीजांचा थरकाप उडत असे!

मंडळी विचार करा, एका आरमाराच्या विरुद्ध दोन आरमार एकत्र झाले. इतके शूर सैन्य होते कान्होजींचे.

Read more