देव आहे देव आहे । जवळी आह्मां अंतरबाहे ।। – जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ५

यात तुकोबांनी देव आहे असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता आणि तो कुठे आहे या विषयी काही संदेहही उरू दिला नव्हता. त्यांनी त्या दिवशी विवरूनही सांगितले होते की – देव आम्हां जवळी आहे! अंतरबाहे जवळी आहे!

Read more

मीचि मज व्यालो । पोटां आपुलिया आलो ॥: जाऊ तुकोबांच्या गावा (५२)

तुकोबांच्या गावाहून परतताना बांधून आणलेली ज्ञानाची शिदोरी आपल्याला जन्मभर प्रेरणा देईल, त्यासाठी आपण सावध राहू या.

Read more

“असा” कर्मभ्रष्ट झालेला ब्राह्मण तिन्ही लोकांत श्रेष्ठ ठरेल! : जाऊ तुकोबांच्या गावा (५१)

तुकोबा सांगत आहेत की, गाढवीने कितीही दूध दिले तरी तिला गायीची सर यायची नाही.

Read more

देवभक्तपण सांभाळणे म्हणजे सुखाचा सोहोळा भोगणे : जाऊ तुकोबांच्या गावा (५०)

एकदा आपले काही नाही ही वृत्ती बळावली की त्यागाची भावना उत्पन्न होते आणि त्यातूनच वैराग्य प्राप्त होते.

Read more

तुका जडला संतापायी, दुजेपणा ठाव नाही : जाऊ तुकोबांच्या गावा ४६

तुकोबांसारख्या संतांचे सांगणे असे की ही जी आपली ओळख आहे तिच्यावर लक्ष केंद्रीत करा.

Read more

देहाचे कोड पुरविणाऱ्याला नारायणाची भेट कधी घडायची नाही : जाऊ तुकोबांच्या गावा भाग : ४५

हा संसार तरून जाऊन नारायणास भेटावयाचे असले तर अशा धर्मठकांची नव्हे तर वेदांची वाणी ऐकली पाहिजे

Read more

चित्त शुद्ध केले तर हे शत्रू मित्र होतील : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ४३

श्रीसंतांचिया माथा चरणांवरी । साष्टांग हे करी दंडवत ॥ विश्रांती पावलो सांभाळउत्तरी । वाढले अंतरी प्रेमसुख ॥

Read more

पांडुरंग आपल्या मनी असेल ते करीलच : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ४२

मी याचक तूं दाता । काय सत्य पाहों आतां ॥ म्या तो पसरिला हात । करी आपुलें उचित ॥

Read more

आपले भाग्य की आपल्या आयुष्यात देहातला तुकाराम आहे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ४१

धांव धांव ज्ञानराया । पोळतसे माझी काया ॥
काय झाला अपराध । जीवनासी आला बाध ॥

Read more

विठोबाशी भांडायचे, त्याच्याशी रुसवेफुगवे करायचे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३९

ऐसे काय केले सुमित्रा सखया । दिले टाकोनियां वनामाजी ॥ आक्रंदती बाळे करुणावचनीं । त्या शोके मेदिनी फुटों पाहे ॥

Read more

रामभटा जर जगात पांडुरंग असेल तर तुला तो मोठा दंड करील : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३८

जो पांडुरंगाचा अवतार । तयां तू पीडलेसी फार ।। जगी जो जाहला गुरू । त्यासी दाविलासी अधिकारू ।।

Read more

…..आणि इंद्रायणीने तुकोबांची गाथा आपल्या पोटांत घेतली : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३७

शब्दज्ञानें गौरविली हे वैखरी । साच तें अंतरीं बिंबे चि ना ।। जालों परदेशी गेले दोन्ही ठाय । संसार ना पाय तुझे देवा ।।

Read more

संतांच्या पायीची धूळ माझ्या माथी येऊ दे देवा : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३६

जाणावे तें काय नेणावे तें काय । ध्यावे तुझे पाय हें चि सार ।। करावे तें काय न करावे तें काय । ध्यावे तुझे पाय हें चि सार ।।

Read more

माझे जातीकुळ पाहून तुम्ही मला क्षमा करा : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३५

सेवकासी आज्ञा स्वामीची प्रमाण । जोंवरी हा प्राण जाय त्याचा ।। आणिकांचा धाक न धरावा मनीं । निरोपावचनीं टळों नये ।।

Read more

ते शिक्षा देतील, म्हणतील तुझे कवित्व इंद्रायणीत बुडीव : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३४

सेवकासी आज्ञा स्वामीची प्रमाण । जोंवरी हा प्राण जाय त्याचा ।। आणिकांचा धाक न धरावा मनीं । निरोपावचनीं टळों नये ।।

Read more

आपण ब्राह्मण, तो शूद्र, तरी त्याची वाणी आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ कशी? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३३

अग्निमाजी गेले । अग्नी होऊन तें च ठेलें ।। काय उरलें तया पण । मागील तें नाम गुण ।

Read more

ब्राम्हणाऐवजी कुणबी केले म्हणून तुकोबा देवाचे आभार मानीत आहेत : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३२

विद्या असती कांही । तरी पडतों अपायीं ।। सेवा चुकतों संतांची । नागवण हे फुकाची ।।

Read more

दाता नारायण आहे आणि तोच भोगणारा आहे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३१

दाता नारायण । स्वयें भोगिता आपण ।। आतां काय उरलें वाचे । पुढे शब्द बोलायाचे ।।

Read more

संसार सगळेच करतात, तुम्ही जाणते व्हा आणि पुढे चला : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ३०

तरि च जन्मा यावे । दास विठोबाचे व्हावे ।।
नाहीं तरी काय थोडीं । श्वानशूकरें बापुडीं ।।

Read more

तुझ्याकडे सुख फार झाले का? मग आता देवापाशी दुःख माग : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २९

देह तुझ्या पायी । ठेवूनी झालो उतराई ।। माझ्या जीवा । करणें तें करीं देवा ।।

Read more

वेदांचा अर्थ कळायला ज्ञानबा तुकोबांसारखे ज्ञानी लागतात : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २७

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २६

Read more

तुकोबांसारखे संत जन्माला येतात ते त्यांच्या घरच्या संस्कारांमुळे : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २५

न बोलोनी तुका करी चरणसेवा । निजविलें देवा माजघरीं ।।

Read more

पांडुरंगाने आपल्याला लेकरू मानावे आणि तशी कृपा करावी : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २४

तुका ह्मणे आह्मी जे जे इच्छा करूं । ते ते कल्पतरू पुरविसी ।।

Read more

माणसाने मुळाच्या शोधात राहावे आणि सिंचनाचे विसरू नये : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २३

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

संसारातून पळून गेल्याने विठोबा प्रसन्न होत नाही! : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २२

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page ===   मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा :

Read more

मनात जनांत कृष्णमय व्हा, त्यानेच तुम्ही हा संसार सहज तरून जाल : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २१

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

देवाच्या माथी आपला भार घाला, हा देह अगदी त्याच्यावर ओवाळून टाका : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग २०

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १९

Read more

देव कृपाळू खरा पण अपराध्यांची करूणा त्याला येत नसते : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १९

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

कीर्तनाचा बाजार मांडू नका आणि तिची गाण्याची सभाही करू नका : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १७

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

देहू गावांत विठ्ठल आपल्याला तुकोबांच्या रूपात दर्शन देतो : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १६

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

देव नाहीच जगात. पण तुकोबा आहेत ना? अजून काय हवं? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १५

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

दगडाचीच मूर्ती बनते आणि दगडाचीच पायरीही बनते : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १४

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

देवाला भक्तांचा आणि गुरुला शिष्यांचा कधी त्रास होत नसतो : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १३

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

तुकोबांनी विचारलं: “तुम्हाला माझे म्हणणे पटले नाही का?” : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १२

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

सुखे बोले ब्रह्मज्ञान । मनी धनअभिमान ।। : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ११

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग

Read more

वेदपरायण बधिरा सांगे ज्ञान । तयाची ते खुण काय जाणे ।। : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग १०

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ९

Read more

शिष्याला शिष्य राहू देणारा तो गुरु कसा असेल? : जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ९

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ८

Read more

“आबा, तुम्ही भांडलेच पाहिजे!” – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ८

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ७

Read more

तुका म्हणे चाली जाली चहूं दिशीं । उतरला कसीं खरा माल ॥ – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ७

  आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi ===   मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा:

Read more

आता तरी पुढे हा चि उपदेश । नका करू नाश आयुष्याचा ॥ – जाऊ तुकोबांच्या गावा : भाग ६

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ५

Read more

न करावी चिंता । भय धरावे सर्वथा ।। – जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ४

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ३

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग ३

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग २ स्रोत

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग २

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === मागील भागाची लिंक: जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग १ सांजवेळ

Read more

जाऊ तुकोबांच्या गावा: भाग १

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi === जाऊ तुकोबांच्या गावा मनबुद्धिसी विसावा । मिळवू ज्ञानाचे

Read more
error: चोरी करणं अनैतिक आहे. असं कृत्य का करताय?