सत्तेच्या हव्यासापोटी त्याने ओलांडल्या क्रूरतेच्या सर्व सीमा

सत्तेच्या हव्यासापायी तो एवढा वेडा झाला होता की, माणुसकी काय असते हेच तो विसरला होता.

Read more