आपल्यासमोर ५ लाख लोक मारले गेलेत, पण आपण तिकडे बघायला तयार नाही

ज्यांनी जीव गमावले त्यांना न्याय मिळायचा राहिला पण जे जगत आहेत त्यांच्या जगण्याच्या हक्काचं कुणी बोलणार आहे का?

Read more